TUULIVOIMAPROJEKTIN KULKU

Tuulivoimatuotanto vaatii voimaloiden ympärille ison maa-alueen. Voimaloiden syntyminen vaatiikin aina ensimmäiseksi maanomistajien halukkuuden olla mukana hankkeessa. Myös kunnan ja ELY-keskuksen myötämielinen suhtautuminen tuulivoimaan on voimalalle ehdoton edellytys. Tuulimyllyjen minimimäärä yhdellä voimala-alueella on 10 kpl, jotta hanke kannattaa. Tämä vaatii noin 1000 hehtaaria maata, jolla ei saa sijaita vakituista asutusta tai loma-asuntoja.

Kun sopiva alue on tunnustelujen jälkeen löytynyt ja maanvuokrasopimuksia tehty, hankekehittäjä tekee kunnalle virallisen kaavoitusaloitteen. Kunta päättää hyväksyykö hankkeen käynnistämisen vai ei. Tässä vaiheessa hankekehittäjän tukena on jo kokenut konsultti.

Tuulivoimalan perustaminen on iso investointi, mikä vaatii tarkkoja kannattavuusselvityksiä. Tärkeimmässä asemassa on alueen tuulisuuden tarkistaminen, mikä vaatii tuoretta mittaustietoa vähintään 12 kuukauden ajalta. Mittaus tehdään yleensä mittamaston fyysisten mittareiden ja tietokoneohjatun laser- tai kaikuteknologiaan perustuvan mittarien avulla.

kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Erilaiset ympäristö- ja luontoselvitykset ovat myös tärkeitä ja pakollisia. Nämä tehdään asiantuntijoiden toimesta ja hankekehittäjän konsultin johdolla. Isommat tuulivoimahankkeet vaativat selvitykset lakisääteisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) muodossa, jolloin ne kestävät noin vuoden ajan. Selvityksillä varmistutaan, ettei suunnitelluille voimalapaikoille tai tiealueilla ole korvaamattomia luonto- tai arkeologisia kohteita. Sama koskee mahdollisesti tarvittavaa sähkövoimalinjaa.

Selvitysten jälkeen konsultti ja kunta valmistelevat alueelle tuulivoimaosayleiskaavaa, jota kuntalaiset pääsevät kommentoimaan normaalin asemakaavaprosessin mukaisesti.

Rakennuslupien saaminen laukaisee viimeistään hankkeen tärkeimmän askeleen, investointipäätöksen. Tätä ennen on hankkeeseen kulunut aikaa jo vähintään kaksi vuotta. Voimaloiden tuotannon käynnistäminen vaatii toiset kaksi vuotta eli kyseessä on pitkäjänteinen hanke.

AURINKOVOIMA JA TUULIVOIMA YHDESSÄ

Aurinko- ja tuulivoima tukevat toisiaan Suomessa. Suomessa aurinkovoimaloiden tuotto on heikkoa talvikaudella. Talvella toisaalta tuulee hyvin, kun taas kesällä tuulisuus on heikompaa. Aurinkovoimala hyödyntää tuulivoimalan sähkönsiirtoyhteyksiä ja jakaa siten kustannuksia. Aurinkovoimalat soveltuvat hyvin puustosta vapaille alueille esimerkiksi käytöstä poistuneille pelloille ja turvetuotantoalueille.

kuva: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoja? Jätä viesti oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä!